Speciální pedagogika

V oblasti speciální pedagogiky nabízíme: 

Speciální pedagogiku poskytujeme v součinnosti s dalšími terapiemi pro dosažení komplexní péče, viz. naše filozofie.

Diagnostiku pro potřeby následné práce

Provádíme komplexní speciálně - pedagogickou diagnostiku pro potřeby následné péče.

Individuální speciálně - pedagogickou péči

Poskytujeme speciálně-pedagogickou péči dětí s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině. Dále pro děti s deficity dílčích kognitivních schopností, percepčními a motorickými oslabeními.

Speciálně - pedagogickou reedukaci

Nabízíme speciálně - pedagogickou reedukaci žáků s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dalšími specifickými poruchami učení (SPU).

Rozvoj českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných

Rozvoj českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem.

Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních

Poskytujeme doučování všech předmětů žákům prvního stupně základních škol a speciálních základních škol.

Skupinovou logopedickou a speciálně pedagogickou práci s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky (Předškolák)

Program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, zaměřený na rozvoj dalších jazykových rovin (tvarosloví, větná skladba, podpora praktického užití řeči atd.), rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek atd.), pravolevé orientace, pozornosti, grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností.

Stimulační a vzdělávací programy

V naší nabídce služeb naleznete stimulační a vzdělávací program, zaměřené na stimulaci a rozvoj schopností a dovedností. Nabízíme následující programy:

  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK
  • Program IQ + - hodinová (60 min.) vždy na jiné téma zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji

Diagnostiku pro potřeby následné práce

Provádíme komplexní speciálně - pedagogickou diagnostiku pro potřeby následné péče.

Individuální speciálně - pedagogickou péči

Poskytujeme speciálně-pedagogickou péči dětí s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině. Dále pro děti s deficity dílčích kognitivních schopností, percepčními a motorickými oslabeními.

Speciálně - pedagogickou reedukaci

Nabízíme speciálně - pedagogickou reedukaci žáků s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dalšími specifickými poruchami učení (SPU).

Rozvoj českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných

Rozvoj českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem.

Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních

Poskytujeme doučování všech předmětů žákům prvního stupně základních škol a speciálních základních škol.

Skupinovou logopedickou a speciálně pedagogickou práci s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky (Předškolák)

Program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, zaměřený na rozvoj dalších jazykových rovin (tvarosloví, větná skladba, podpora praktického užití řeči atd.), rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek atd.), pravolevé orientace, pozornosti, grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností.

Stimulační a vzdělávací programy

V naší nabídce služeb naleznete stimulační a vzdělávací program, zaměřené na stimulaci a rozvoj schopností a dovedností. Nabízíme následující programy:

  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK
  • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
  • Program IQ + - hodinová (60 min.) vždy na jiné téma zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji

Objednávání

Speciální pedagogiku zajišťuje PaedDr. Irena Vacková. Objednávat se můžete na stránce Kontakty a objednávání.