Náš tým

Studovala Střední zdravotnickou školu a jako zdravotní sestra dva roky pracovala. V roce 1986 absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika, v roce 1987 získala titul doktor pedagogiky a poté splnila atestaci pro výkon klinické logopedie. Absolvovala mnoho doplňujících kurzů (mimo jiné Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky) a školení (mimo jiné Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík, Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch, ADHD a SPU) z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Pracovala jako klinický logoped pro dospělé pacienty ve FN Motol, provozovala nestátní zdravotnické zařízení a zastávala funkci logoped a školní speciální pedagog různých školských zařízení (MŠ a MŠ speciální, ZŠ a ZŠ pro děti s vadami zraku, víceleté gymnázium a SPC), byla speciální pedagog v projektu ESF při pedagogicko-psychologické poradně, má zkušenosti s lektorskou činností.

Má, vedle všech ostatních logopedických diagnóz a na ně nasedajících školních obtíží, dlouholetou praxi a dobré výsledky s vedením dětí a žáků s opožděným vývojem řeči, s vývojovou dysfázií a jazykově znevýhodněných.

Aktuálně se plně věnuje odborné práci v soukromém Poradenství Kopretina a jeho organizaci.

Dokončil magisterské studium Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventem daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Vystudoval Celostní muzikoterapii I. při Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prošel také tříletým výcvikem Integrativní muzikoterapie na Institutu integrativní muzikoterapie.

Má certifikát z následujících kurzů zaměřených na muzikoterapii:

 • Individualizovaný sluchový program podle Dr. Johansena (JIAS) (Avare s. r. o.) 
 • Kurz muzikoterapie – cesta k harmonii I. (PhDr. Markéta Gerlichová, PhD.)
 • Edukační muzikoterapie (Muzikoh(b)raní, Mgr. Dana Zoucharová)
 • Summer School in Music Therapy at the SRH University Heidelberg (SRH University Heidelberg, Německo) 
 • Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Drumming: Sound Therapy (Erasmus+, Rumunsko)
 • Kreativní muzikoterapie a Hlas v muzikoterapii (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Muzikoterapie „a životní cesta“ (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch ADHD a SPU

A dále:

 • Základní kurz Bazální stimulace (Institut bazální stimulace)
 • Druhý krok – primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb (REMEDIUM Praha)
 • Taneční a pohybová terapie (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Posilování pozitivních životních hodnot a postojů (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha)
 • Psychosociální poradenství (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Tragická triáda logoterapie (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením (Asistence o. p. s.)
 • Výcvik asistentů pro děti se zrakovým postižením (Okamžik o.s.)

V Poradenství Kopretina vede individuální a skupinovou muzikoterapii, preventivní program „Druhý krok“ a Johansenovou individualizovanou poslechovou stimulací. 

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika, následně jednooborovou psychologii (specializace klinická psychologie) na Filozofické fakultě UK a postgraduální studium školní psychologie na Pedagogické fakultě UK. Dokončila psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a specializační kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxační techniky atp.).

Má pedagogickou praxi v základním a speciálním školství, poradenskou praxi (PPP pro Prahu 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4), dlouholetou praxi školního psychologa ve školách zaměřených na práci s žáky. Věnuje se lektorské činnosti (HTF UK, DYS-centrum Praha, Portál Praha, NIDV, pedagogická centra) a publikační činnosti (nakladatelství D+H, Grada, Portál, J. RAABE). Je vlastníkem certifikátu kvality Europsycholog-mentor.

Poskytuje komplexní diagnostiku schopností, včetně intelektových, poradenství při potížích s učením a chováním, dále i kariérové poradenství při volbě SŠ (včetně víceletých gymnázií) a VŠ. 

S klienty Poradenství Kopretina pracuje v jejich prostorách v Jesenici u Prahy, dle objednání.

Absolvovala speciální pedagogiku, obor „Speciální pedagog – učitel“, specializace etopedie, matematika, diplomovou práci obhájila na téma Poradenství na ZŠ.

Má více než čtyřicetileté zkušenosti s výchovou a vzděláváním ve školství i v sociálních službách, má praxi ve speciálně pedagogickém poradenství a v diagnostice.

Provozuje soukromou speciálně pedagogickou praxi se zaměřením na:

 • Poradenství, výchovu a vzdělávání v oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky i v sociálních službách
 • Mezinárodní metodu Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina:  FIE základní, FIE základní 2, FIE I, FIE II, FIE III (Věra Pokorná)
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK (Pavla Bubeníčková, Zdeňka Janhubová)
 • Percepční a motorické oslabení ve školní praxi pro žáky ZŠ, SŠ (Pavla Bubeníčková)
 • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí (Brigit Sindelar)
 • Dynamické vyšetření dětí školního věku (David Tzuriel)
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
 • Reedukace specifických poruch školních dovedností a chování s využitím multisenzoriálního přístupu včetně dyskalkulie
 • Prevence rizikového a závislostního chování

Autorka a spoluautorka odborných učebních textů, metodik a projektů k prevenci rizikového chování a osobnostního rozvoje, lektorská činnost – kurzy akreditované MŠMT.

V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurzy a semináře, včetně výcviků k prohloubení odborné kvalifikace akreditované MŠMT, MZČR, MPSV, jsou podloženy diplomy a certifikáty.

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v roce 1991, od roku 1993 pracuje jako praktický lékař v Jesenici u Prahy. Homeopatii se věnuje od počátku své lékařské praxe, absolvovala homeopatické vzdělávání na několik homeopatických školách. Nejvíce jí ovlivnilo studium na Prague College of Classical Homeopathy pana Petra Zachariáše, kde složila několik zkoušek z tříletého intenzivního výcviku (2017), dále z dvouletého postgraduálního výcviku (2014) a dále zkoušku z Intenzivního kurzu Materia Medica pro pokročilé (2012). Absolvovala dvouleté studium Francouzské školy CEDH (ukončeno zkouškou 2008) a postgraduální vzdělávání Allen College of Homeopathy (ukončeno zkouškou 2012).

Nyní stále prodělává praktický výcvik v homeopatii.

V současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé v Jesenici u Prahy, při své práci homeopatii využívá. Dále vede homeopatickou poradnu na adrese Budějovická 4, Jesenice u Prahy.

Vystudovala na Filozofické fakultě UK jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii. Má dokončené výcviky v Rogersovské psychoterapii a rodinné terapii. Přes 30 let pracovala v PPP na Praze 10 jako poradenský psycholog. Má řadu osvědčení z nejrůznějších kurzů z oblasti diagnostiky a terapie.
V Poradenství Kopretina se primárně věnuje rodinnému poradenství a konzultacím, které jsou převážně zaměřené na podporu rodičů při výchově a vedení dětí.

S klienty Poradenství Kopretina pracuje v jejich prostorách v Jesenici u Prahy, dle objednání.