Naše filozofie

Nabízíme služby z oborů logopedie, psychologie, speciální pedagogiky, muzikoterapie a homeopatie. Při jejich poskytování stavíme na několika základních pilířích, které naleznete v našem názvu Poradenství Kopretina. Naše služby jsou KOmplexní, PREventivní, Terapeutické a diagnostické, Intelekt rozvíjející a pravné. 

Jsou komplexní.

Zajišťujeme nejen nabídkou odborných služeb na jednom místě v centru Jesenice, ale komplexnost chápeme, na základě našich zkušeností, jako formu přístupu k práci s jednotlivými dětmi. Vzájemné prolínání individuální a skupinové logopedické a speciálně pedagogické péče spolu s rozvojem motoriky a muzikoterapií, to vše zastřešené možností psychologické intervence, je efektivní při rozvoji dětí a odstranění jejich obtíží.

Jsou preventivní.

Prevenci zajišťuje:

 • Možnost pravidelných screeningových logopedických vyšetření dětí od tří let věku. U předškoláků a eventuálně mladších žáků ZŠ je vyšetření doplněno o vyšetření laterality (pravák -levák) a sluchového vnímání a rozlišování a to buď v poradně, nebo na vyžádání v MŠ a ZŠ. Součástí je konzultace s rodiči k výsledku vyšetření.
 • Individuální speciálně pedagogická rozvíjející péče o děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině je opatřením eliminující nasedající obtíže po nástupu do školy.
 • Podpora komplexního rozvoje dítěte pomocí interaktivní pomůcky MagicBox.
 • Skupinová logopedická práce s dětmi (Logohrátky) – program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí. U dětí s nutností další individuální logopedie je pak výhodou, že dítě již osobu logopeda i prostory zná a na práci se může plynule navázat.
 • Program Předškolák - skupinová speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky - program na jednu hodinu (60 min) pro malou skupinu dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání - sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky a dalšího).
 • Program "Druhý krok" - preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména: rozvoj empatie, snížení agresivity, rozvíjení tolerance ke svému okolí, zlepšení spolupráce s ostatními prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana a další).

Jsou terapeutické a diagnostické.

V rámci našich služeb realizujeme:

 • Logopedickou terapii, včetně předchozí diagnostiky, všech logopedických diagnóz a v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám dítěte.
 • Speciálně pedagogickou péči.
 • Psychologické poradenství a diagnostika pro děti, dospělé a rodiny.
 • Muzikoterapii.
 • Johansenovu individualizovanou poslechovou stimulaci (JIAS).
 • Preventivní program "Druhý krok"
 • Homeopatii.

Jsou intelekt rozvíjející.

Nabízíme program „IQ +“: Hodinová (60 min.), vždy na jiné téma, zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.

Jsou napravující.

Toto realizujeme prostřednictvím:

 • Vedení a podpory žáků vykazujících oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností.
 • Speciálně pedagogických reedukací žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami) včetně dyskalkulie.
 • Rozvoje českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných.
 • Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních.

Jsou komplexní.

Zajišťujeme nejen nabídkou odborných služeb na jednom místě v centru Jesenice, ale komplexnost chápeme, na základě našich zkušeností, jako formu přístupu k práci s jednotlivými dětmi. Vzájemné prolínání individuální a skupinové logopedické a speciálně pedagogické péče spolu s rozvojem motoriky a muzikoterapií, to vše zastřešené možností psychologické intervence, je efektivní při rozvoji dětí a odstranění jejich obtíží.

Jsou preventivní.

Prevenci zajišťuje:

 • Možnost pravidelných screeningových logopedických vyšetření dětí od tří let věku. U předškoláků a eventuálně mladších žáků ZŠ je vyšetření doplněno o vyšetření laterality (pravák -levák) a sluchového vnímání a rozlišování a to buď v poradně, nebo na vyžádání v MŠ a ZŠ. Součástí je konzultace s rodiči k výsledku vyšetření.
 • Individuální speciálně pedagogická rozvíjející péče o děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině je opatřením eliminující nasedající obtíže po nástupu do školy.
 • Podpora komplexního rozvoje dítěte pomocí interaktivní pomůcky MagicBox.
 • Skupinová logopedická práce s dětmi (Logohrátky) – program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí. U dětí s nutností další individuální logopedie je pak výhodou, že dítě již osobu logopeda i prostory zná a na práci se může plynule navázat.
 • Program Předškolák - skupinová speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky - program na jednu hodinu (60 min) pro malou skupinu dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání - sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky a dalšího).
 • Program "Druhý krok" - preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména: rozvoj empatie, snížení agresivity, rozvíjení tolerance ke svému okolí, zlepšení spolupráce s ostatními prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana a další).

Jsou terapeutické a diagnostické.

V rámci našich služeb realizujeme:

 • Logopedickou terapii, včetně předchozí diagnostiky, všech logopedických diagnóz a v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám dítěte.
 • Speciálně pedagogickou péči.
 • Psychologické poradenství a diagnostika pro děti, dospělé a rodiny.
 • Muzikoterapii.
 • Johansenovu individualizovanou poslechovou stimulaci (JIAS).
 • Preventivní program "Druhý krok"
 • Homeopatii.

Jsou intelekt rozvíjející.

Nabízíme program „IQ +“: Hodinová (60 min.), vždy na jiné téma, zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.

Jsou napravující.

Toto realizujeme prostřednictvím:

 • Vedení a podpory žáků vykazujících oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností.
 • Speciálně pedagogických reedukací žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami) včetně dyskalkulie.
 • Rozvoje českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných.
 • Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních.