PaedDr. Irena Vacková – klinický logoped, speciální pedagog, vedoucí Poradenství Kopretina

Studovala Střední zdravotnickou školu a jako zdravotní sestra dva roky pracovala. V roce 1986 absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika, v roce 1987 získala titul doktor pedagogiky a poté splnila atestaci pro výkon klinické logopedie. Absolvovala mnoho doplňujících kurzů (mimo jiné Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky) a školení z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Pracovala jako klinický logoped pro dospělé pacienty ve FN Motol, provozovala nestátní zdravotnické zařízení a zastávala funkci logoped a školní speciální pedagog různých školských zařízení (MŠ a MŠ speciální, ZŠ a ZŠ pro děti s vadami zraku, víceleté gymnázium a SPC), byla speciální pedagog v projektu ESF při pedagogicko-psychologické poradně, má zkušenosti s lektorskou činností.

Má, vedle všech ostatních logopedických diagnóz a na ně nasedajících školních obtíží, dlouholetou praxi a dobré výsledky s vedením dětí a žáků s opožděným vývojem řeči, s vývojovou dysfázií a jazykově znevýhodněných.

Aktuálně se plně věnuje odborné práci v soukromém Poradenství Kopretina a jeho organizaci.

Mgr. Tomáš Vacek

Dokončil magisterské studium Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventem daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Vystudoval Celostní muzikoterapii I. při Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní je frekventantem tříletého výcviku Integrativní muzikoterapie.

Má certifikát z následujících kurzů zaměřených na muzikoterapii:

 • Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Drumming: Sound Therapy (Rumunsko)
 • Kreativní muzikoterapie a Hlas v muzikoterapii (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Muzikoterapie „a životní cesta“ (Česká muzikoterapeutická asociace)
 • Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch ADHD a SPU

A dále:

 • Taneční a pohybová terapie (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Posilování pozitivních životních hodnot a postojů (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha)
 • Psychosociální poradenství (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Tragická triáda logoterapie (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením (Asistence o. p. s.)
 • Výcvik asistentů pro děti se zrakovým postižením (Okamžik o.s.)

V současnosti působí jako muzikoterapeut i v denním stacionáři neziskové organizace POHODA. V Poradenství Kopretina vede individuální a skupinovou muzikoterapii. Také se zabývá poradenstvím v oblasti sociálních služeb.

Mgr. Michaela Truhlářová

Vystudovala učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze. V roce 1994 absolvovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Patnáct let se věnuje problematice nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. Spolupracovala s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové v projektu Nadané dítě a se společností Newton Center na realizaci kurzu Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. V současné době se dále vzdělává v oboru speciální pedagogiky a neurologie.

Pracuje jako speciální pedagog, zaměřuje se na prevenci logopedických vad, rozvoj smyslového vnímání a motoriky. 

V Poradenství Kopretina se zabývá neuro – vývojovou stimulací.

PaedDr. Mgr. Hana Žáčková

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika, následně jednooborovou psychologii (specializace klinická psychologie) na Filozofické fakultě UK a postgraduální studium školní psychologie na Pedagogické fakultě UK. Dokončila psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a specializační kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxační techniky atp.).

Má pedagogickou praxi v základním a speciálním školství, poradenskou praxi (PPP pro Prahu 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4), dlouholetou praxi školního psychologa ve školách zaměřených na práci s žáky. Věnuje se lektorské činnosti (HTF UK, DYS-centrum Praha, Portál Praha, NIDV, pedagogická centra) a publikační činnosti (nakladatelství D+H, Grada, Portál, J. RAABE). Je vlastníkem certifikátu kvality Europsycholog-mentor.

Poskytuje komplexní diagnostiku schopností, včetně intelektových, poradenství při potížích s učením a chováním, dále i kariérové poradenství při volbě SŠ (včetně víceletých gymnázií) a VŠ. 

S klienty Poradenství Kopretina pracuje v jejich prostorách v Jesenici u Prahy, dle objednání, vždy jeden čtvrtek v měsíci.

MUDr. Simona Kovandová

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v roce 1991, od roku 1993 pracuje jako praktický lékař v Jesenici u Prahy. Homeopatii se věnuje od počátku své lékařské praxe, absolvovala homeopatické vzdělávání na několik homeopatických školách. Nejvíce jí ovlivnilo studium na Prague College of Classical Homeopathy pana Petra Zachariáše, kde složila několik zkoušek z tříletého intenzivního výcviku (2017), dále z dvouletého postgraduálního výcviku (2014) a dále zkoušku z Intenzivního kurzu Materia Medica pro pokročilé (2012). Absolvovala dvouleté studium Francouzské školy CEDH (ukončeno zkouškou 2008) a postgraduální vzdělávání Allen College of Homeopathy (ukončeno zkouškou 2012).

Nyní stále prodělává praktický výcvik v homeopatii.

V současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé v Jesenici u Prahy, při své práci homeopatii využívá. Dále vede homeopatickou poradnu na adrese Budějovická 4, Jesenice u Prahy.

Tereza Vacková

Absolvovala Pedagogické lyceum v Praze. Studentka oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku na UK v Praze.  Zajišťuje pedagogickou asistenci u skupinových aktivit.