fbpx

Logopedie

V oblasti logopedie nabízíme:

  • Kompletní logopedická péče o všechny typy logopedických vad (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie a další poruchy řeči) u všech věkových kategorií, v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta.
  • Možnost pravidelných screeningových logopedických vyšetření dětí od tří let věku. U předškoláků a eventuálně mladších žáků ZŠ je vyšetření doplněno o vyšetření laterality (pravák -levák) a sluchového vnímání a rozlišování a to buď v poradně, nebo na vyžádání v MŠ, ZŠ. Součástí je konzultace s rodiči k výsledku vyšetření.
  • Skupinová logopedie pro děti (Logohrátky) – program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, artikulačních a logopedických cvičení, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí. 
  • Skupinová logopedická a speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky (Předškolák) – program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu dětí dětí, zaměřený na rozvoj dalších jazykových rovin (tvarosloví, větná skladba, podpora praktického užití řeči. . .), rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek . . .), pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností. 
  • Možnost konzultací pro rodiče a vychovatele.

Logopedii zajišťuje PaedDr. Irena Vacková. 

 

error: Content is protected !!