• Diagnostika pro potřeby následné práce
  • Individuální rozvíjející péče o děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině je opatřením eliminující nasedající obtíže po nástupu do školy.
    • Program Maxík – stimulační program pro předškoláky  a děti s odloženou školní docházkou.
  • Vedení a podpora žáků vykazujících oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností.
    •  Program Předškolák – skupinová speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky – program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání – sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky a dalšího).
  • Speciálně pedagogické reedukace žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami).
  • Rozvoj českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných. 
  • Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních. 
  • IQ + : Hodinová (60 min.) vždy na jiné téma zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.