fbpx
 • Diagnostika pro potřeby následné práce
 • Individuální rozvíjející péče o děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině je opatřením eliminující nasedající obtíže po nástupu do školy:
  • Mezinárodní metoda Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina: FIE základní, FIE základní 2, FIE I, FIE II, FIE III
  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK
  • Percepční a motorické oslabení ve školní praxi pro žáky ZŠ, SŠ
  • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí
  • Dynamické vyšetření dětí školního věku
  • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
  • Poradenství, výchova a vzdělávání v oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky, sociálních služeb
  • Prevence rizikového a závislostního chování
 • Vedení a podpora žáků vykazujících oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností.
  •  Program Předškolák – skupinová speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky – program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání – sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky a dalšího).
 • Podpora komplexního rozvoje dítěte pomocí nové interaktivní pomůcky MagicBox. Pomocí programů na interaktivním koberci jsou stimulovány oslabené dílčí funkce. Při práci s úkoly je kladen důraz na intenzivní komunikaci, na rozvoj řeči. Systematicky je proto u dětí rozšiřována nejen slovní zásoba, ale také obsahově i formálně přesné vyjadřování. Zcela přirozeně je podporován nejen rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace i správného rozhodování, ale i motoriky, sociální a citové samostatnosti, tj. emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování. Tato interaktivní pomůcka je i vhodná na primární nácvik řízené spolupráce u malých dětí.
 • Speciálně pedagogické reedukace žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami) včetně dyskalkulie
 • Rozvoj českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných. 
 • Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních. 
 • IQ + : Hodinová (60 min.) vždy na jiné téma zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.

 

error: Content is protected !!