fbpx

Nabízíme služby z oborů logopedie, psychologie, speciální pedagogiky a muzikoterapie. Při jejich poskytování stavíme na následujícím:

Jsou komplexní. Zajišťujeme nejen nabídkou odborných služeb na jednom místě v centru Jesenice, ale komplexnost chápeme, na základě našich zkušeností, jako formu přístupu k práci s jednotlivými dětmi. Vzájemné prolínání individuální a skupinové logopedické a speciálně pedagogické péče spolu s rozvojem motoriky a muzikoterapií, to vše zastřešené možností psychologické intervence, je efektivní při rozvoji dětí a odstranění jejich obtíží.

Jsou preventivní. Prevenci zajišťuje:

 • Možnost pravidelných screeningových logopedických vyšetření dětí od tří let věku. U předškoláků a eventuálně mladších žáků ZŠ je vyšetření doplněno o vyšetření laterality (pravák -levák) a sluchového vnímání a rozlišování a to buď v poradně, nebo na vyžádání v MŠ a ZŠ. Součástí je konzultace s rodiči k výsledku vyšetření.
 • Individuální speciálně pedagogická rozvíjející péče o děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině je opatřením eliminující nasedající obtíže po nástupu do školy.
 • Podpora komplexního rozvoje dítěte pomocí interaktivní pomůcky MagicBox.
 • Skupinová logopedická práce s dětmi (Logohrátky) – program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.  U dětí s nutností další individuální logopedie je pak výhodou, že dítě již osobu logopeda i prostory zná a na práci se může plynule navázat.
 • Program Předškolák – skupinová speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky – program na jednu hodinu (60 min) pro malou skupinu dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání – sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky a dalšího).
 • Program „Druhý krok“ – preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména: rozvoj empatie, neboli schopnosti porozumět emocím a motivům druhých
  snížení agresivity
  rozvíjení tolerance ke svému okolí
  zlepšení spolupráce s ostatními
  prevence chování, které může být pro dítě rizikové (záškoláctví, šikana a další)
 • Možnost konzultací pro rodiče.

Jsou terapeutické a diagnostické. V rámci našich služeb realizujeme:

 • Logopedickou terapii, včetně předchozí diagnostiky, všech logopedických diagnóz a v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám dítěte.
 • Speciálně pedagogickou péči.
 • Psychologické poradenství a diagnostika pro děti, dospělé a rodiny.
 • Muzikoterapii – skupinová a individuální muzikoterapie je určena pro děti a mládež. Cílem je uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb dítěte a podpora rozvoje předškolních dovedností.
 • Johansenovu individualizovanou poslechovou stimulaci (JIAS)
 • Neuro-vývojovou stimulaci – základ tvoří neuro-vývojová terapie, která využívá poznatky z více metod najednou a snaží se vyřešit příčiny mnoha problémů učení a chování. Neuro-vývojová stimulace je vhodná pro děti od čtyř let, ale je účinná i u dospělých.

Jsou intelekt rozvíjející. 

Nabízíme program „IQ +“: Hodinová (60 min.) vždy na jiné téma zaměřená práce v malé skupině dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.

Individuální práce s těmito dětmi po domluvě, dle zájmu.

Jsou nápravné. Toto realizujeme prostřednictvím:

 • Vedení a podpory žáků vykazujících oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností.
 • Speciálně pedagogických reedukací žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami) včetně dyskalkulie.
 • Rozvoje českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných.
 • Doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních.
error: Content is protected !!