fbpx

Muzikoterapie aneb když hudba léčí

 

První ročník Kopretinovce-letní logopedické a terapeutické skupiny pro děti

 

Rozhovor pro Jesenický kurýr

1. září bylo v Jesenici u Prahy, na adrese Budějovická 4, ve 2. patře, otevřeno soukromé Poradenství Kopretina. Co všechno nabízí a pro koho je určeno, se ptáme doktorky Vackové, klinické logopedky a speciální pedagožky.

Paní doktorko, do nových prostor jste se stěhovali v létě, kde jste působila předtím a proč jste si vybrala jako nové působiště právě Jesenici?

Prvním zaměstnavatelem byla FN Motol. Zde jsem jako logoped pracovala s dospělými pacienty a plnila zde průpravu nezbytnou ke složení atestace k výkonu klinické logopedie, dále jsem provozovala nestátní zdravotnické zařízení. Tady jsem si asi poprvé uvědomila, že čistě logopedická práce limitovaná smlouvami s pojišťovnami, bez možnosti více a častěji využít speciálně pedagogické postupy a další související obory, je pro řadu klientů, malých i velkých, nevhodná a často nepřináší výsledky, jaké by si všichni zúčastnění představovali. V dalších letech jsem zastávala funkci logoped a školní speciální pedagog různých školských zařízení (MŠ a MŠ speciální, ZŠ a ZŠ pro děti s vadami zraku, víceleté gymnázium a SPC).

Proč jsem si vybrala Jesenici? Řadu let jsem v hlavě nosila představu pracoviště se svobodnou, přátelskou atmosférou, kde by se dávala přednost přímému kontaktu s klientem, jeho rodinou a individuálním potřebám před psaním zpráv a kde by byla možnost mezioborové spolupráce stejně naladěných lidí, které práce s dětmi stále baví a která zajišťuje komplexní péči. K realizaci však musel uzrát nejen čas, ale i moje děti.

Poblíž Jesenice již téměř třicet let bydlím a mám ji ráda. Poslední roky jsem se však každý den „sunula“ do a z Prahy a postupně zjistila, že hodně klientů z Jesenice a okolí musí kvůli službám, které nyní v Kopretině nabízíme, podstupovat totéž. Ostatně název Kopretina, jako půvabná zkratka komplexní, preventivní, terapeutické, intelekt rozvíjejících a nápravné péče, se zrodil právě při čekání v koloně.

Najít vhodné prostory však nebylo jednoduché. Když jsme pak měli možnost vidět novotou vonící, útulné prostory v Budějovické 4, padlo konečné rozhodnutí a s radostí jsme se pustili do zařizování.

Co všechno vaše poradenství nabízí a pro koho je určeno?

Nabízí služby dětem i dospělým z oborů logopedie, psychologie, speciální pedagogiky včetně neuro-vývojové stimulace a muzikoterapie.

V rámci logopedie je to kompletní péče klinického logopeda o všechny typy logopedických diagnóz u všech věkových kategorií, včetně dospělých (např. po cévních mozkových příhodách) v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta. Dále možnost pravidelných screeningových logopedických vyšetření dětí od tří let věku a to buď v poradně, nebo na vyžádání v MŠ, ZŠ. Oblíbená a velmi efektivní je skupinová logopedická práce s dětmi (Logohrátky), což je program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro skupinu maximálně šesti dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku prvotní řízené spolupráce, správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí. Další skupinová práce (Povídánky) je pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky. Jedná se o program na jednu hodinu (60 min.) pro skupinu maximálně šesti dětí, zaměřený na další jazykový rozvoj a také rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek . . .), pravolevé orientace, pozornosti a grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností.

Z oboru psychologie je to psychologická pomoc a poradenství pro děti, mladistvé a rodiny, poradenství při potížích s učením a chováním a také komplexní diagnostika schopností, včetně intelektových.

Nabídka ze speciální pedagogiky je také kompletní: provádíme diagnostiku pro potřeby následné práce, dále individuální rozvíjející programy pro děti s nerovnoměrným, nebo opožděným vývojem, s negativní anamnézou, s nevýhodnými typy laterality nebo výskytem specifických poruch učení v rodině. Absolvování snižuje riziko nasedajících obtíží po nástupu do školy. Pro žáky vykazující oslabení percepcí, pozornosti a školních dovedností nabízíme vedení a podporu a programy KUPOZ a další. Také speciálně pedagogické reedukace žáků s již diagnostikovanými specifickými poruchami učení (dys poruchami), rozvoj českého jazyka dětí a žáků jazykově znevýhodněných a doučování žáků prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních jsou v naší nabídce.

Jsem velice ráda, že vedle tohoto můžeme zájemce seznámit i s neuro-vývojovou stimulací. Té tvoří základ neuro-vývojová terapie, která využívá poznatky z více metod najednou a snaží se vyřešit příčiny mnoha problémů učení a chování. Neuro-vývojová stimulace je vhodná pro děti od čtyř let, ale je účinná i u dospělých. Jedná se o preventivní neuro-vývojový pohybový program.

S muzikoterapií mám velmi dobrou zkušenost a nemůžeme ji tedy nenabízet. Naše skupinová muzikoterapie je určena pro děti od 4 do 6 let (v případě odkladu do 7 let). Cílem je uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb dítěte a podpora rozvoje předškolních dovedností. Během činností si děti vyzkouší skupinové muzikoterapeutické techniky, hru na různorodé hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Pro české školství je typické, že v popředí jeho pozornosti jsou více děti, žáci a studenti, kteří vykazují rozličná znevýhodnění ve smyslu mínus a jen velmi málo zařízení cíleně pracuje s nadanými, akcelerovanými ve vývoji, nebo v některé jeho oblasti. Stále převažuje názor, že ti jsou schopni pomoci si sami. Často ani školní výsledky – známky, neodpovídají závěrům diagnostiky intelektu a tak se často nadprůměrně „vybavené“ děti, z hlediska budoucnosti společnosti, ztratí, zapadnou (a to nehovoříme o jejich pocitech). Rádi bychom tedy nabídli i těmto dětem alespoň něco. Tím je program IQ+. Jedná se o hodinovou (60 min.) vždy na jiné téma zaměřenou práci ve skupině maximálně šesti dětí přibližně stejného věku, spočívající především v rozvoji rozumové oblasti dětí motivovaných, zvídavých a akcelerovaných ve vývoji.

Spolupracujete s místními školkami a případně i školou?

Ano, jsem ráda, že přestože jsme otevřeli 1.září, již spolupracujeme. Se školkou jsou domluveny aktivity, vedoucí k včasnému podchycení řečových vad a se školou, vzhledem k její velikosti a počtu žáků, pomoc v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o jazykově znevýhodněné.

Co se vám jeví jako největší příčina špatného vývoje řeči u malých dětí?

Tato otázka by sama o sobě byla na velmi dlouhý článek, nebo ještě lépe besedu s odborníky z různých profesí. Názory, domnívám se, se budou lišit právě podle profese. Všichni by ale jistě diskutovali o dětech motoricky neobratných, které jsou nošeny a voženy, místo toho, aby chodily a to i v terénech, kde musejí překonávat nerovnosti, překážky apod., o dětech a technice, o dětech s velmi nízkou porodní váhou, o dětech z vícečetných těhotenství a z asistované reprodukce, o stoupajícím věku matek prvorodiček, o věku otců, kteří někdy zakládají druhou rodinu v době, kdy by se měli těšit na vnoučata od svých prvních dětí, o vhodnosti zařazovat angličtinu dětem, které se teprve potýkají s češtinou, o vzrůstajícím počtu dvojjazyčně a vícejazyčně vedených dětí a o vypořádání se s jazykově znevýhodněnými v našem školství, o nedostatku času a i chuti dělat „obyčejné“ věci, jako jsou říkanky doprovázené pohyby rukou a těla, házení míčem, skákání přes švihadlo, čtení, malování . . .

Tato situace má jediné řešení a tím je včasná diagnostika a následná práce s dítětem, nejlépe při dobré spolupráci s rodinou a možnosti mezioborové spolupráce a spolupráce se školskými zařízeními, kdy je péče „ušita na míru“ individuálním potřebám každého klienta.

Je potřeba uvědomit si, že i „jenom dětské patlavosti ze kterých vyroste“, pokud přetrvávají po zahájení školní docházky, ztěžují počáteční čtení a psaní (píše jak mluví) a ovlivňují komunikaci a tím utváření vztahů s ostatními dětmi i do budoucnosti.

error: Content is protected !!