Pro mateřské školy a základní školy nabízíme:

 • Screeningová logopedická vyšetření dětí v MŠ a screeningová logopedická a speciálně pedagogická vyšetření předškoláků a mladších školáků v prostorách vašich zařízení.
 • Logohrátky a individuální logopedickou péči
 • Odborné logopedické a speciálně pedagogické vedení zaměstnanců jeslí a MŠ, konzultace pro učitele ZŠ.
 • Skupinovou muzikoterapii ve vašich zařízeních.
 • Přednášky, besedy:
  • Vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
  • Logopedická prevence v předškolních zařízeních
  • Školní zralost, školní připravenost a předškolní příprava
  • O vlivu hudby, muzikoterapie 
 • Nově preventivní program „Druhý krok“ – viz níže

Pro třídy MŠ nabízíme program „Druhý krok“. Jedná se o preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména:

 • rozvoj empatie, neboli schopnosti porozumět emocím a motivům druhých
 • snížení agresivity
 • rozvíjení tolerance ke svému okolí
 • zlepšení spolupráce s ostatními
 • prevence chování, které může být pro dítě rizikové (záškoláctví, šikana a další)

V rámci programu se učení necílí pouze na dovednosti dítěte, ale i schopnosti vztahující se k druhým lidem. Program se skládá ze tří částí. První z nich se zaměřuje na rozvoj empatie, schopnosti rozpoznávat emoce u sebe a u druhých. Druhá se zaměřuje na učení strategií, jak pracovat se svými emocemi. Třetí pracuje se zvládáním hněvu. Program pracuje nejen s osobností dítěte, ale i s jeho vztahy s okolím (školní a rodinné prostředí). Děti jsou vedeny k řešení mezilidských vztahů pozitivním a společensky přijatelným způsobem. Výuka probíhá ve skupině maximálně šesti dětí, hravou formou pomocí diskuzí, hraní rolí a procvičováním modelových situacích. Jsou využívány příběhy, aktivity zážitkového charakteru, fotografie a plakáty. Velkou výhodou je systematičnost a dlouhodobost programu. „Druhý krok“ přináší dítěti porozumění nejen sobě, ale i vztahům kolem něj zábavným způsobem.

Program se skládá z dvaceti dvou na sebe navazujících lekcí a je určen pro děti MŠ.